Pravilnik o zasebnosti

Home  »  Pravilnik o zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti

 1. Vsi izrazi uporabljeni v spodnjem dokumentu imajo pomen, ki je določen v Pogojih uporabe.
 2. Spodnja Politika o Zasebnosti opisuje pravila predelovanja in varstva osebnih podatkov podanih preko Uporabnikov v zvezi z uporabo Spletne strani.
 3. Vsi osebni podatki se zbirajo prostovoljno in so namenjeni samo in le lastniku Strani in obenem Administratorju Spletne strani, tj. Ponudniku.
 4. Administrator osebnih podatkov Uporabnikov pridobljenih skozi uporabo Proizvodov je Ponudnik.
 5. Količine zbranih podatkov so omejene na potrebni minimum in služijo samo identifikaciji kupcev, ki obiščejo Spletno stran, z namenom realizacije naročil, med drugim procesiranja plačil online in offline ter poprodajnih storitev. Te podatki vsebujejo informacije kot so: ime, priimek, naslov, številka telefona ter e-mail naslov.
 6. Za varovanje zasebnosti se lahko spremenijo imena in osebni podatki Uporabnikov in drugih oseb, katerih izjave in slike so bile umeščene na Spletni strani.
 7. V okviru karakteristik Proizvoda lahko Administrator prosi Uporabnika za večjo količino osebnih podatkov. V pravilniku teh Proizvodov in/ali Uslug so lahko označeni drugi osebni podatki, ki jih Uporabnik mora podati, da bi lahko uporabljal Proizvode in/ali Usluge.
 8. Administrator obdeluje osebne podatke z namenom izvajanja uslug, z namenom marketinga svojih uslug in Proizvodov ali z drugimi zakonitimi nameni.
 9. Vsak Uporabnik ima pravice v skladu z ustrezno zakonodajo o zaščiti osebnih podatkov.
 10. Stran uporablja Google Analytics, tj. servis za analizo obiska internetnih strani, ki je na voljo prek Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uporablja “piškotke” – tekstovne datoteke umeščene na Vaš računalnik s ciljem pomagati spletni strani analizirati način, na katerega jo njeni uporabniki uporabljajo. Google lahko te podatke preda tretjim osebam pod pogojem, da bo za to obvezano z zakonsko podlago.
 11. Lastnik Strani uporablja datoteke imenovane “piškotki” za shranjevanje informacij, ki se tičejo Vaših osebnih preferenc na naši spletni srtani. Te datoteke vsebujejo: Vaše osebne nastavitve in propozicije avtomatične izpolnitve polj v obrazcu.
 12. Z uporabo Spletne strani se strinjate z zgoraj omenjenimi pravili.
 13. Administrator lahko izvaja ankete med Uporabniki, da bi pridobil podatke profila Uporabnika (kot so starost, izobrazba, poklic). Izpolnitev ankete je prostovoljna, na ta način pridobljeni podatki pa bodo obdelani anonimno in se bodo uporabljali za statistične analize Uporabnika, ki se posredujejo partnerjem Administratorja. Objavljanje teh informacij je vedno prostovoljno.
 14. Za vsa dodatna vprašanja pišite na e-mail: info@caretohealth.tk

Privacy Policy

 1. All and any terms used in this document shall be understood in accordance with the definitions used in the Terms of Use.
 2. This Privacy Policy defines how personal data shared by the Users during or in relation to the use of Websites are processed and protected.
 3. Any personal data is collected on a fully voluntary basis and is used solely by the owner and at same time the Website Administrator – i.e. the Seller.
 4. The Seller is also the Data Controller of personal information shared by the Users during or in relation to the use of Websites.
 5. The range of personal data collected is limited to a minimum and is used only for identification of persons visiting the Website for order fulfilment purposes, including online and offline payments processing and after-sales services. Such data include: name, surname, address, phone number and e-mail address.
 6. For individual persons’ privacy protection, the names and personal data of Users and other individuals whose comments and photographs are presented on the Website may be changed.
 7. Within the scope justified by nature of the Products, the Administrator may request the User to share other personal information. Other personal data which should be provided by the User in order to use the Products and/or services may be indicated in the terms of use of such particular Products and/or services.
 8. The Administrator processes personal data in order to provide services, for the marketing of its services and Products and for other legally justified purposes.
 9. Each User has the rights granted to the User by the relevant personal data protection act.
 10. The Website uses the tool Google Analytics, a service rendered by Google, Inc. (“Google”) enabling analysis of visits to sites. Google Analytics uses “cookies” – text files stored in the Website User’s computer, allowing the web browser to identify and examine how it is being used by the Users. Google’s ability to disclose such information to third persons is restricted to situations where it is obliged to do so to satisfy the applicable law.
 11. The Website’s owner uses „cookies” to store information on Users preferences. Such files contain: Users’ personal preferences and suggestions for automatic fillings of web forms.
 12. By visiting the Website the User accepts the terms of this Privacy Policy.
 13. The Administrator may conduct surveys among Users in order to receive specific profile data (such as age, education, profession). Participation in the survey is always voluntary; the data so collected will be processed in an anonymous manner and will be used for statistical analysis of Users shared with Administrator’s partners. Disclosure of such information is voluntary at all times.
 14. For additional information please send an e-mail to: info@caretohealth.tk